โปรดเกล้าฯ “อรรถพล สังขวาสี” ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาฯคนใหม่

การศึกษา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อรรถพล สังขวาสี” ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ พร้อมข้าราชการระดับสูงอีก 2 ราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายอรรถพล สังขวาสี พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

3. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม >>> จ้างทำข้อสอบมหาวิทยาลัย